Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق سرمايه گذاري در اوراق بهادار با درآمد ثابت است. از ابتداي ماه سوم فعاليت تا 60 روز مانده به پايان دورة فعاليت صندوق، نصاب هاي زير بر اساس ارزش روز دارايي هاي صندوق رعايت مي شود:

شرح نسبت از کل دارائیهای صندوق
١ - سرمايه گذاري در اوراق مشاركت، سپرده بانكي, گواهي سپرده بانكي و اوراق بهادار با درآمد ثابت حداقل ٩٠% از كل دارايي هاي صندوق
١ - ١ اوراق بهادار با درآمد ثابت دارای مجوز انتشار از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار حداكثر 30% از دارایی های صندوق
٢ - ١ اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر
حداکثر ٤٠% از دارايي های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٣ - ١ اوراق تضمین شده توسط یک ضامن
حداکثر ٣٠% از دارايي های صندوق که به بند ١ فوق اختصاص داده شده اند
٢ - سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بورس تهران يا بازار اول و دوم فرابورس ايران و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار که در بورس تهران یا فرابورس ایران پذیرفته شده اند
حداكثر 10% از دارایی های صندوق
١ - ٢ منتشره از طرف یک ناشر
حداكثر 5% از دارایی های صندوق
٢ - ٢ پذیرفته شده در یک صنعت
حداكثر 5% از دارایی های صندوق
٣ - سهام و حق تقدم سهام پذيرفته شده در بازار اول و دوم فرابورس ايران حداكثر 5% از دارایی های صندوق
٤ - سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره از طرف یک ناشر حداکثر ٥% از کل سهام، حق تقدم سهام و واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار منتشره ناشر
٥ - واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری غیر از اوراق بهادار
حداكثر 5% از دارایی های صندوق
دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان