بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 16,659 12.01 41,300 16.06 38,538 14.53 49,938 18.29
اوراق مشارکت 88,808 64.01 141,440 55 140,794 53.07 141,097 51.67
سپرده بانکی 41,216 29.71 71,873 27.95 82,870 31.24 79,027 28.94
وجه نقد 1,137 0.82 5 0 5 0 5 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها -9,773 -7.04 2,526 0.98 3,089 1.16 3,011 1.1
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 12,917 9.31 33,298 12.95 31,998 12.06 38,556 14.12