بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 14,971 11.4 41,915 16.36 50,509 19.33 45,799 18.46
اوراق مشارکت 85,152 64.84 143,245 55.92 140,291 53.69 140,657 56.7
سپرده بانکی 39,263 29.9 68,530 26.75 67,382 25.79 60,673 24.46
وجه نقد 1,215 0.93 494 0.19 5 0 5 0
سایر دارایی ها -10,100 -7.69 1,966 0.77 3,087 1.18 936 0.38
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 11,515 8.77 31,757 12.4 35,629 13.64 35,766 14.42